ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

I. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите Общи Условия за управление на недвижим имот, наричани за краткост „Общите Условия“ или „ОУ“, уреждат отношенията между „Флат Мениджър“ ООД (наричано още „Изпълнител“), вписано в  ТРРЮЛНЦ с ЕИК 202684022, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Михаил Тенев“ 12, с електронен адрес www.flatmanager.bg и електронна поща support@flatmanager.bg, и клиентите – физически и юридически лица, наричани още „Възложител“, във връзка с управлението на техни собствени или поверени им чрез съответно упълномощаване недвижими имоти. Общите условия представляват неразделна част от всеки Договор за управление на недвижим имот (наричан още „Договора“).

 

II. ДЕФИНИЦИИ

2.1. С цел избягване на съмнения или противоречия относно смисъла на употребени в Общите Условия или в Договора думи или изрази, се въвеждат следните дефиниции:

2.1.1. Имот е недвижим имот, описан в чл. 1.1 от Договора, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, заедно с всички, намиращи се в Имота движими вещи, в това число: цялото обзавеждане, битови електроуреди, лични вещи, аудиовизуална и електронна техника, произведения на изкуството и други;

2.1.2. Наемател е всяко физическо или юридическо лице, което запазва Имота за временен престой срещу заплащане на наем, както и всички лица, които пребивават в Имота по време на престоя;

2.1.3. Агент е всяко физическо или юридическо лице, както и всякакъв вид онлайн платформи, чиито услуги Изпълнителят използва за рекламиране на Имота, за намиране на Наематели и осигуряване на заетост на Имота;

2.1.4. Резервация е запазването на Имота от Наемател чрез посредничеството на Агент при предварително уговорени продължителност на престоя и наемна цена; 

2.1.5. Свободен период е всеки период или периоди от време, през които Имотът може да бъде запазван от Наематели. Първоначалният Свободен период е 12 месеца от датата на подписване на Договора и се подновява автоматично всеки ден за нови 12 месеца. Свободният период може да се изменя по начина, установен в т.5.2.2 от Общите Условия;

2.1.6. Баланс е крайната месечна сума, която Изпълнителят изплаща на Възложителя след прихващане на своето Възнаграждение.

2.1.7. Основно почистване е почистване, което включва всички дейности от стандартното почистване, както и почистване на текстилни подови настилки с турбочетка, почистване на мебелите с препарат, външно и вътрешно почистване на всички шкафове и електроуреди, измиване на прозорците и измиване на баните с парочистачка.

 

III. ПОДГОТОВКА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ

3.1. Възложителят се задължава да приведе Имота във вид, подходящ за приемане на Наематели, като се увери, че всички битови уреди са в изправно състояние, че Имотът има осигурена безжична интернет връзка и е почистен основно. Възложителят може да се възползва от услугите на Изпълнителя за Основно почистване на Имота на цена от 4 лв. с вкл. ДДС на квадратен метър.

3.2. Задължителни пособия и удобства в Имота:

3.2.1. безжичен интернет с минимална скорост 20mb/s;

3.2.2. кухненска посуда (чинии, чаши за вода, вино, кафе, прибори, ножове, дъска за рязане, тенджери, тигани, тирбушон и т.н.);

3.2.3. кафе машина;

3.2.4. кана за подгряване на вода (чайник);

3.2.5. уреди за отопление и охлаждане (климатик/вентилатор/духалка/радиатор и др.);

3.2.6. прахосмукачка, моп/парцал/кофа;

3.2.7. ютия и дъска за гладене;

3.2.8. сешоар;

3.2.9. закачалки за дрехи;

3.2.10. детектор за дим и детектор за въглероден двуокис;

3.2.11. пожарогасител и аптечка.

3.3. Препоръчителни пособия и удобства в Имота:

3.3.1. телевизор и кабелна телевизия;

3.3.2. пералня и сушилня/простор;

3.3.3. щори и завеси, пердета за пълно затъмняване.

3.4. При необходимост Изпълнителят може, но не е задължен, да съдейства на Възложителя за закупуването на някои от гореизброените пособия, като всички разходи, свързани със закупуването, са за сметка на Възложителя. 

3.5. Възложителят заплаща първоначална такса от 350 лв. с вкл. ДДС,  която включва:

3.5.1. професионално заснемане на Имота. Възложителят има право да получи снимките в дигитален формат (.jpeg), като в зависимост от големината на Имота броят на снимките варира от 10 до 40. В случай че Възложителят разполага с висококачествени професионални снимки, сумата от 100 лв. с вкл. ДДС се приспада от първоначалната такса; 

3.5.2. закупуване и монтиране на кутия-сейф за ключове, която Наемателите използват за настаняване. След монтажа кутията става собственост на Възложителя. Гаранцията на кутията е 1 година от датата на подписване на Договора. Изпълнителят се задължава да замени кутията за собствена сметка в случаи на неизправност, установена преди изтичане на гаранционния срок. Подмяна на кутията след изтичане на гаранционния срок се извършва от Изпълнителя за сметка на Възложителя на цена от 100 лв. с вкл. ДДС. В случай че кутия не е необходима, сумата от 100 лв. с вкл. ДДС  се приспада от първоначалната такса.

3.5.3. наем на комплекти висококачествено спално бельо и кърпи за срок от 1 година от датата на подписване на Договора. Наемът се обновява автоматично всяка година като наемната стойност е 150 лв. с вкл. ДДС на година.  В случай че в Имота има минимум 3 комплекта спално бельо и кърпи за всяко легло, чието състояние и качество е задоволително според преценката на Изпълнителя, сумата от 150 лв. с вкл. ДДС се приспада от първоначалната такса.

3.5.4. освежаващо първоначално почистване на Имота и подготовка за първите гости.

3.6. Изпълнителят приспада таксата по т. 3.5. по-горе от първите преводи от наем за Имота. 

3.7. В срок до 5 работни дни след подписване на Договора Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя 4 пълни комплекта ключове и/или всякакви други пособия, необходими за осигуряване на достъп до Имота. Получаването на ключовете се потвърждава от Изпълнителя по електронен път чрез имейл.

 

IV. РЕКЛАМА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ

4.1. Изпълнителят има право да рекламира Имота чрез Агентите, изброени по-долу, както и да сключва договори с тези Агенти, от свое име и за сметка на Възложителя:

4.1.1. Airbnb Inc, регистрирана в Ирландия, притежател на онлайн платформата www.airbnb.com, с общи условия на адрес www.airbnb.com/terms

4.1.2. Booking.com BV, регистрирана в Холандия, притежател на онлайн платформата www.booking.com, с общи условия на адрес www.booking.com/content/terms.html

4.1.3. Travelscape LLC, регистрирана в САЩ, притежател на онлайн платформите www.expedia.com, www.hotels.com, www.vrbo.com, www.homeaway.com и други, с общи условия на адрес www.expediapartnercentral.com/TermsOfUse

4.1.4. „Флат Мениджър“ ООД, регистрирана в България, притежател на онлайн платформата www.flataway.bg, с общи условия на адрес https://flataway.bg/bg/terms-of-use/

4.2. С подписване на Договора и настоящите Общи условия Възложителят декларира, че е съгласен сключваните от Изпълнителя договори с Агентите по т. 4.1. по-горе да са за негова сметка, както и че е запознат с функционалността на платформите на Агентите както и с техните общи условия. 

4.3. Изпълнителят има право по своя преценка да променя настоящите Общи условия, като  добавя други Агенти към т.4.1. по-горе, за което обстоятелство Изпълнителят уведомява Възложителя по предвидения за това ред и начин.

4.4. Изпълнителят се задължава да създаде онлайн профил на Имота в уебсайта на поне един от Агентите, изброени в т.4.1, в срок от 5 работни дни след изпълнение на всички условия и дейности по подготовката на Имота, изброени в чл. 3 от Общите Условия. Преценката за това в коя онлайн платформа на Агентите по т. 4.1. по-горе да бъде създаден онлайн профил на Имота принадлежи изцяло на Изпълнителя. 

4.5. Достъп до създадените от Изпълнителя онлайн профили на Имота при Агентите по т.4.1. има само и единствено Изпълнителят, като при прекратяване на Договора всички права върху създадените от Изпълнителя профили на Имота остават за Изпълнителя, като същият се задължава да изтрие всякаква информация относно Имота от тези профили в срок от 30 дни от датата на ефективно прекратяване на Договора.

4.6.  Ако  онлайн профилите на даден Имот при някой от Агентите по т. 4.1. по-горе са били създадени от Възложителя преди подписване на Договора, Възложителят се задължава незабавно, след сключване на Договора, да даде на Изпълнителя неограничен достъп до всички съществуващи онлайн профили, създадени при всички Агенти. В този случай Изпълнителят има правото да извършва по своя преценка промени на всякакви настройки и информация в тези профили.

4.7. Възложителят запазва правото си на достъп до всички профили, до които има достъп към датата на подписване на Договора.

4.8. Възложителят се задължава за срока на действие на Договора да не променя настройки или информация в онлайн профилите на Имота, до които има достъп.

4.9. Изпълнителят има право да рекламира Имота и по други начини, както намери за добре, с грижата на добрия търговец, по професионален и отговорен начин и в интерес на Възложителя.

4.10. За срока на действие на Договора, Изпълнителят има неограничено право да използва снимки на Имота по всякакъв начин с цел реклама на същия. В случаите, в които Изпълнителят желае да използва снимки на Имота за реклама на своята търговска дейност, Изпълнителят се задължава да изиска съотвено разрешение от Възложителя.

4.11. Изпълнителят се задължава да положи всички необходими усилия за намиране на Наематели на Имота, но не гарантира на Възложителя, че Имотът ще бъде наеман от Наематели и няма задължение да осигурява каквито и да било нива на заетост на Имота.

 

V. УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ

5.1. Ценообразуването на Имота се извършва по следната методика:

5.1.1. Изпълнителят определя наемната цена на нощ на Имота с помощта на специализиран софтуер и пазарни проучвания и според фактори като сезонност и временна заетост. По своя преценка Изпълнителят може да заложи седмични и месечни отстъпки, промоционални цени при ранно запазване или запазване в последната минута, както и други промоции с цел постигане на възможно най-високо съотношение наемна цена/заетост.

5.1.2. При изчисляване на наемната цена на нощ, Изпълнителят изпраща различни цени към всеки Агент, с цел промотиране на профила на Имота при даден Агент или изравняване на очаквания доход след приспадане на комисионите на Агентите, които са в различен размер за всеки Агент. 

5.1.3. Възложителят има право да изиска минимална наемна цена на нощ за определен период от време или през целия период на действие на Договора. В случай че Възложителят желае да се възползва от това право, същият следва да изпрати на Изпълнителя по електронен път чрез имейл следната информация за всеки период: желана наемна цена за един ден и наемна цена за един месец след приспадане на комисионите на Агентите и комисионата на Изпълнителя.

 5.1.4. При всяка Резервация Наемателят заплаща еднократна такса почистване отделно от наемната цена, която е определена от Изпълнителя и предварително заложена в платформата на Агента. Таксата почистване е еднаква при всички Агенти. 

5.2. Управлението на заетостта на Имота се извършва по следния начин:

5.2.1. Изпълнителят синхронизира календарите на Имота със свободни дни за резервация (Свободния период) в онлайн платформите на Агентите посредством специализиран софтуер. Целта на синхронизацията е избягването на дублиране на Резервации, направени през различни Агенти за едни и същи дати. Поради спецификата на софтуера и възможните закъснения при процесите на синхронизация, Изпълнителят не гарантира, че за Имота няма да има дублирани Резервации, но се задължава да разрешава подобни казуси като защитава финансовия и търговски интерес на Възложителя като релокира Резервацията, която носи по-нисък приход и/или чието релокиране няма да се отрази негативно на онлайн профила на Имота при даден Агент. Всички разходи по релокацията на Резервацията остават за сметка на Изпълнителя. 

5.2.2. Възложителят има право да променя Свободния период с цел лично ползване на Имота, настаняване на лични гости, които не заплащат за престоя, или без причина, като своевременно информира Изпълнителя за всяка една промяна по електронен път чрез имейл. Свободният период не може да се променя по телефон чрез центъра за обслужване на клиенти на Изпълнителя. 

5.2.3. При промяна на Свободния период от страна на Възложителя, която засяга потвърдена, настояща/и или бъдеща/и Резервации към датата на искането на промяната, Възложителят се задължава да възстанови на Изпълнителя всички разходи, свързани с релокирането на всички Резервации, както и да заплати всички евентуални глоби и такси, дължими към Агентите и всички евентуални неустойки, дължими към Наемателите.

5.2.4. Изпълнителят има право да променя Свободния период при наличието на Резервация за Имота, чийто край съвпада с Коледа, първи януари или Великден, като блокира тези дни в календарите на Имота при Агентите. Също така, Изпълнителят има право да променя Свободния период в случай на липса на отопление, топла вода, студена вода или електричество.

5.3. Комуникацията с Наематели на Имота се извършва по следния начин:

5.3.1. Изпълнителят комуникира с Наемателите преди, по време на и след престоя посредством онлайн платформите на Агентите, чрез имейл и телефон, всеки ден от 9:00 сутринта до 23:00 вечерта. При спешни случаи Наемателите могат да се свържат с Изпълнителя по телефон 24 часа в денонощието всеки ден.

5.3.2. Без изричното съгласие на Изпълнителя, Възложителят няма право да комуникира с Наемателите през профилите на Имота, до които има достъп, както и по какъвто и да било друг начин. 

5.4. Настаняването на Наематели в Имота се извършва по следния начин:

5.4.1. Настаняването на Наематели в Имота става посредством два метода: метод за самонастаняване (Опция А от Договора) или лично настаняване от служител или подизпълнител на Изпълнителя (Опция Б от Договора). И в двата случая Изпълнителят носи отговорност за безпроблемното и навременно настаняване на Наемателите. 

5.5. Почистването на Имота се извършва по следния начин:

5.5.1. Всяко почистване включва всички дейности, които Изпълнителят смята за необходими, за да се приведе Имотът във вид, подходящ за приемане на Наематели, включително, но не само, сухо и мокро почистване на подови настилки, отстраняване на прах и замърсявания, почистване на сервизни помещения, събиране и изхвърляне на отпадъци, пране на спално бельо и кърпи, зареждане с хотелска козметика и тоалетна хартия.

5.5.2. Изпълнителят се задължава да възстанови на Възложителя всички щети, евентуално нанесени от негови служители или подизпълнители по време на почистването.

5.5.3. Страните се съгласяват на всеки 12 месеца от сключването на Договора да бъде извършвано Основно почистване на Имота на стойност 4 лв. с вкл. ДДС на квадратен метър, като разходът се поделя поравно между Страните.

5.6. Поддръжката на Имотa се извършва по следния начин:

5.6.1. С цел по-ефективна поддръжка на Имота, по своя преценка Изпълнителят може да извършва някоя или всички от следните дейности без предварително одобрение от страна на Възложителя и с общ месечен лимит на тези дейности до 30 лв. с вкл. ДДС, а именно: зареждане с кафе, чай, веро, кухненска хартия и други консумативи; смяна на крушка, закупуване на допълнителна посуда, отпушване на канал и други дейности, които не изискват намесата на специализирани майстори.

5.6.2. За поправка на счупени брави, извадени контакти, казанчета, обезвъздушаване на радиатори и други подобни дейности Изпълнителят разполага с екип по поддръжка. Всяко посещение от екипа струва 30 лв. с вкл. ДДС + цената на необходимия артикул за подмяна и е за сметка на Възложителя. Преди предприемане на подобни дейности Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя.

5.6.3. Изпълнителят няма възможност да извършва ремонти, да закупува мебели, да поправя електроуреди или да извършва дейности, които изискват специализирани майстори.

5.7. Относно евентуални щети в Имотите се прилагат следните правила:

5.7.1. Изпълнителят не носи отговорност за вреди и щети, причинени от Наематели върху Имота.

5.7.2. Изпълнителят носи отговорност за вреди и щети, причинени от негови служители или подизпълнители върху Имота и се задължава своевременно да ги отстрани или да изплати на Възложителя дължимото за тях обезщетение.

5.7.3. Изпълнителят се задължава своевременно да уведоми Възложителя за щети, нанесени в Имота в следствие на престой на Наематели, както и от името на Възложителя  да претендира за съответно обезщетение от Наемателите или от Агента. Възложителят се задължава да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя при искането на обезщетение. Изпълнителят не гарантира, че обезщетението ще бъде изплатено.

 

VI. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И ПЛАЩАНИЯ

6.1. Комисиона Агенти. Всеки Агент таксува комисиона за реклама на Имота по различен начин и в различен размер. Изпълнителят е длъжен да положи всички усилия да следи за промени във финансовите условия при всеки Агент и да обновява настоящите Общи Условия според реда, установен в Договора. Възложителят се съгласява, че промени в политиките на Агентите могат да се извършват едностранно от Агентите без неговото съгласие, без съгласието на Изпълнителя и без предизвестие. Възложителят се съгласява също, че Изпълнителят не носи отговорност за обновяване на Общите Условия своевременно, поради необходимостта от техническо време за анализ на промените на общите условия на Агентите и оценка на техните последствия. Настоящите финансови условия на Агентите са, както следва:

6.1.1. Комисиона Airbnb: Airbnb удържа 15% от стойността на Резервацията от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да начисли ДДС върху комисионата към него, съгласно чл. 97А от ЗДДС за доставка на услуги от чуждестранни контрагенти.

6.1.2. Комисиона Booking.com: Booking.com удържа 15% комисиона и 1.3% такса за събиране на плащания от стойността на Резервацията и таксата почистване, като цялата сума се удържа от Изпълнителя. В някои случаи Изпълнителят се възползва от опцията да увеличи комисионата на Агента с от 3 до 6% с цел популяризиране рекламата в платформата на Booking.com. Изпълнителят има право по своя преценка да увеличава и намалява комисионата на Агента по отговорен начин и защитавайки финансовия интерес на Възложителя. Изпълнителят е длъжен да начисли ДДС върху комисионата към него, съгласно чл. 97А от ЗДДС за доставка на услуги от чуждестранни контрагенти.

6.1.3. Комисиона Expedia: Expedia удържа 18% комисиона от стойността на Резервацията и таксата почистване. Комисионата се удържа при плащане от страна на Наемателя, не се фактурира на Изпълнителя и не фигурира в отчетите. 

6.1.4. Комисиона FlatAway: FlatAway удържа комисиона от 5% без ДДС от стойността на Резервацията, като цялата сума се удържа от Изпълнителя.

6.1.5. Комисиона VRBO/HomeAway: Изпълнителят заплаща комисиона от 5% без ДДС от стойността на Резервацията, а Наемателят - приблизително 10%.  Изпълнителят е длъжен да начисли ДДС върху комисионата към него, съгласно чл. 97А от ЗДДС за доставка на услуги от чуждестранни контрагенти.

6.2. Комисиона Изпълнител. Комисионата на Изпълнителя, вписана в Договора във формата на процент, се начислява след като от прихода от всяка Резервация се извади комисионата на Агентите и таксата (или таксите) почистване. При Резервации с по-дълга продължителност Изпълнителят прави отстъпка от своята комисиона, както следва:

6.2.1. за Резервации с продължителност от 30 до 92 дни Изпълнителят намалява своята комисиона с 10%;

6.2.1. за Резервации с продължителност от над 93 дни Изпълнителят намалява своята комисиона с 25%.

6.3. Месечен доход на Възложителя. До 10-то число на всеки месец, Изпълнителят изпраща на Възложителя фактура за своето възнаграждение и подробен отчет за всички реализирани Резервации през предходния месец. Отчетът съдържа всички приходи по реализирани Резервации, както и всички разходи за всяка Резервация. Разликата между приходите и разходите е Баланс, който Изпълнителят изплаща по банковата сметка, която Възложителят е предоставил при подписване на Договора. Видовете разходи включват:

6.3.1. комисиона Агент: комисионата, удържана от Агентите за реклама на Имота, описана в т.6.1;

6.3.2. такса почистване: еднократна такса почистване за всяка Резервация, чиято стойност е посочена в сключения от Възложителя Договор. Таксата почистване се заплаща от Наемателя отделно от наемната цена за престоя. Наемателят има право да поиска допълнителни почиствания през престоя си, като заплаща стойността на тези почиствания директно на Изпълнителя;

6.3.3. комисиона Изпълнител: Комисионата на Изпълнителя според т. 6.2;

6.3.4. други разходи: Такси за лично настаняване, разходи по поддръжка на Имота, закупуване на вещи и други. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя и всички разходи/услуги, възникнали в следствие на дейности, свързани с управлението на Имота, които не са част от уговорените в тези Общи Условия, при положение, че Възложителят предварително е одобрил тези разходи/услуги. 

 

6.4. Формула за изчисление на дохода.

6.4.1. Компоненти:

 

R: Приход от наем

C: Такса почистване към Наемателя

A: Комисиона Агент

F: Комисиона Изпълнител

X: Допълнителни разходи или отстъпки

 

6.4.2. Формула:

6.5. Срокове. Изпълнителят се задължава да преведе на Възложителя получените приходи по всички реализирани Резервации за всеки месец, удържайки всички разходи описани в т. 6.3, до 15-то число на следващия месец. Приходите се получават от Изпълнителя според финансовите условия на Агентите, както следва:

6.5.1. Резервации от Airbnb, FlatAway, VRBO/HomeAway: Изпълнителят получава прихода един ден след началната дата на Резервацията. За Резервации с продължителност над 1 месец Изпълнителят получава прихода за първия месец един ден след началната дата на Резервацията и за всеки следващ месец 30 дни по-късно.

6.5.2. Резервации от Booking.com и Expedia: Изпълнителят получава прихода през месеца, следващ крайната дата на Резервацията. При тези Агенти не са възможни Резервации от над 1 месец. 

6.6. Примерни резервации и формат на отчета *

  

 

*Изпълнителят запазва правото си да променя формата на отчета без да е необходима промяна на настоящите Общи Условия, при положение, че цялата информация, която се съдържа в примерния отчет е налична и в променения отчет.   

 

 

6.7. Неустойки

6.7.1. При забавяне на плащането на Баланса според сроковете, установени в т.6.5 от Общите Условия, Изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на 0,5 % от дължимата сума на ден, за всеки ден забава до пълното погасяване на задължението, но не повече от 500 лв.

6.7.2. При прекратяване на Договора от страна на Възложителя, същият дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 5% без вкл. ДДС от приходите от всички бъдещи Резервации на Имота, потвърдени към датата на ефективно прекратяване на Договора. Неустойката е дължима в срок от 7 работни дни след датата на ефективното прекратяване на Договора. Неустойка не е дължима в случай на недобросъвестно изпълнение на услугите от страна на Изпълнителя.

 

VII. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1. Възложителят има право:

7.1.1. на неограничен достъп до Имота по всяко време на денонощието и през всяко денонощие, докато Договорът е в сила. Възложителят се съгласява да упражнява това право без да възпрепятства работата на Изпълнителя и без да нарушава комфорта на Наемателите;

7.1.2. да ползва услугите на Изпълнителя за почистване след свой собствен престой в Имота или след настаняване на лични гости. В тези случаи, Възложителят заплаща такса почистване, която е с 30% по-висока от установената в Договора. Почистването трябва да се изиска от Възложителя по елетронен път чрез имейл не по-късно от 5 дни преди желаната дата на извършване на почистването;

7.1.3. да ползва услугите на Изпълнителя по поддръжка на Имота за малки поправки, отчитане на измервателни уреди и други дейности, като всяка една дейност следва да бъде предварително съгласувана между Страните по електронен път чрез имейл.

 

7.2. Възложителят се задължава:

7.2.1. да осигури наличието на отопление, ток, студена и топла вода и интернет в Имота, докато Договорът е в сила;

7.2.2. да заплаща всички неустойки и/или такси, изисквани от Агентите, при всеки случай на отменена Резервация поради обстоятелства, произтичащи от Възложителя;

7.2.3. да оказва нужното съдействие на Изпълнителя при предоставяне на услугите по Договора, в случай че такова е необходимо;

7.2.4. да заплаща всички дължими за Имота и отдаването му под наем данъци, такси и консумативни разходи, вкл. но не само, патентен данък, туристически данък, разходи за електроенергия, топла и студена вода, парно, такси към етажната собственост, застраховки и т.н.

 

7.3. Изпълнителят има право:

7.3.1. да приема плащания за Резервации от Наематели и Агенти от името на Възложителя, както и да издава фактури и други платежни документи от името на Възложителя. В случаите когато Възложителят е юридическо лице, Изпълнителят се задължава да се свърже с Възложителя или негов представител преди да издаде платежен документ;

7.3.2. да възлага изпълнението на някои или всички услуги по Договора на избрани от него подизпълнители. Това не освобождава Изпълнителя от задължението му спрямо Възложителя за качествено и добросъвестно изпълнение на възложеното по Договора;

7.3.3. на неограничен достъп до Имота по всяко време на денонощието и през всяко денонощие, докато Договорът е в сила. Правото е валидно и за всички подизпълнители, наети от Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да се възползва от това право единствено с цел извършването на услугите по Договора и Общите Условия.

 

7.4. Изпълнителят се задължава:

7.4.1. да извършва услугите по Договора и Общите Условия с грижата на добрия търговец, по професионален и отговорен начин и в интерес на Възложителя;

7.4.2. да заплаща всички неустойки и/или такси, изисквани от Агентите, при всеки случай на отменена Резервация поради обстоятелства, произтичащи от Изпълнителя;

7.4.3. да предоставя информация за заетостта и доходността на Имота на Възложителя посредством електронен портал;

 

7.4.4. да регистрира Имота като място за настаняване от Клас "В" в общината, в която се намира Имотът, съгласно Закона за туризма;

7.4.3. да създаде профил на Имота в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и да декларира всички реализирани нощувки по време на всяка Резервация според указанията на Министерство на туризма. 

 

 VIII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

8.1. Възложителят упълномощава Изпълнителя да го представлява пред общината, в която се намира Имотът, както и пред съответните общински служби и служители, с цел регистриране на Имота като място за настаняване от Клас "В" съгласно Закона за туризма.

8.2. Възложителят упълномощава Изпълнителя да попълни и подаде заявление-декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости, от името и за сметка на Възложителя. 

8.3. Възложителят упълномощава Изпълнителя да го представлява пред Министерство на туризма на Република България с цел създаване на профил на Имота в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). 

8.4. Възложителят упълномощава Изпълнителя да декларира реализираните нощувки по време на всяка Резервация в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).

 

IX. ОРГАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

9.1. Възложителят освобождава Изпълнителя от отговорност за вреди и щети, причинени от Наематели върху Имота.

9.2. Възложителят освобождава Изпълнителя от отговорност при злополуки, наранявания и всякакъв вид вреди, претърпени от Наематели в следствие на престои в Имота.

 

X. КЛАУЗА ЗА ЕКСКЛУЗИВИТЕТ

10.1. Страните се договарят, а Възложителят изрично се съгласява, за срока на действие на Договора да не използва трети лица или Агенти за извършване на услуги, подобни или сходни на предоставяните от Изпълнителя по отношение на Имота, както и да не настанява лични гости в Имота срещу заплащане, без изричното писмено съгласие на Изпълнителя.

 

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. В срок от 6 месеца след прекратяване на Договора Възложителят няма право, без писменото съгласие на Изпълнителя, да назначава, наема или да се опитва да назначи или наеме, служител или подизпълнител на Изпълнителя.

 

последно обновяване: декември 2020

Services

The Company

Promotions

Contacts

  • Flat Manager Facebook
  • Flat Manager Instagram

+359 (0) 875 333 000

ul. Lyuben Karavelov 24, Sofia

© 2019 All rights reserved Flat Manager  | Privacy policy | Terms of use